Nyhedsbrev Juli 2022

Kære Medlemmer af Healer-Ringen.

Sommeren er over os, det har været en tiltrængt pause efter et meget intensivt forår i Healer-Ringen, med HumanHealingsprojektet. Vi samler nu alle vores kræfter, og venter spændt på efterårets arbejdsopgaver i Healer-Ringen.

Generalforsamlingen

Vi havde en rigtig god Generalforsamling i Odense, dagsordenen blev gennemgået i ro og orden. Referatet er lagt på Healer-Ringens hjemmeside, opslagstavlen https://healerringen.dk/opslagstavlen/.

Den nye bestyrelse træder sammen i august måned, og ansvarsområder vil blive fordelt. Det vil I høre nærmere om.

De 3 punkter vi havde på Indkomne forslag” blev alle vedtaget enstemmigt. Det er forslag som har konsekvenser for jer som har en RAB-godkendelse, ønsker en RAB-godkendelse, eller jer som afholder kurser og uddannelser.

  1. forslag:

”Skal Healer-Ringens RAB-kriterier ændres, så de matcher SKAT´s krav om momsfritagelse?

Fremmødte på Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at Healer-Ringen fra 2023 afstemmer RAB-krav med SKATS krav for momsfritagelse.”

Dette betyder at Healer-Ringen fra 2023, vil afstemme vores krav med andre ”RAB-foreninger” og SKAT´s krav om momsfritagelse. For dig som medlem der ønsker en RAB-godkendelse i Healer-Ringen skal du have den ”store Anatomi, Fysiologi og Sygsomslære” på 300 timer afsluttet med eksamen.

For Healingsuddannelsen til en RAB-godkendelse betyder det at din uddannelse skal afsluttes med en eksamen. Sammensætter du din uddannelse hos flere skoler/uddannelsessteder skal de korte kurser afsluttes med en eksamen/prøve.

For jer som afholder uddannelser/kurser må dette tænkes ind, eksamen/prøve kan eventuelt være et tilkøb til kurset, og fx tages hjemme efter endt kursus. Hvis I er I tvivl så kontakt Leif eller Nana.

For dig som ønsker en RAB-godkendelse efter den gamle ordning, kan du nå det inden Nytår.

  1. forslag:

”Skal Healer-Ringen have krav til uddannelser indenfor Healing? Skolegodkendelser, RAB-point?

Fremmødte på Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at Healer-Ringen skal arbejde for skolegodkendelser f.o.m 2023”

Healer-Ringen vil I efteråret arbejde på nogle kriterier for skoler, vi vil gøre dette for at skabe gennemsigtighed, så kursister får lettere ved at sammenligne uddannelserne, og så skoler og kursusudbydere fx overholder forbrugerloven. I vil høre nærmere om dette, når arbejdet går i gang.

Det har også været min oplevelse at jer som har skoler og kurser, er for beskedne når I skal lave jeres kursusbeskrivelser. Det er vigtigt, at alt hvad jeres kursus indeholder bliver beskrevet nøjagtigt, – her er meget ”tavs viden” som bliver overleveret til jeres kursister som ikke er beskrevet, – noget I bare gør ;o)

  1. forslag

 ”Forhåndsgodkendelser af kurser til vedligeholdelse af RAB- certificering

Fremmødte på Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, at kurser til vedligeholdelse af en RAB-certificering skal godkendes inden kursusstart for at sikre at kurset dækker en RAB-fornyelse.”

 Healer-Ringen har arbejdet lidt med det at ”forhåndsgodkende” RAB-vedligeholdelseskurserne – de 36 timer som skal dokumenteret til Styrelsen For Patientsikkerhed hvert 3. år. STPS har de sidste år gået op i hvilken efteruddannelse den RAB-godkendte healer har valgt at tage, – derfor inden I vælger et kursus som skal danne baggrund for jeres fornyelse af jeres RAB-godkendelse så kontakt Leif/sekretariatet, så vi er sikre på en ny godkendelse.

Generalforsamlingen vil næste år blive i København, dato vil blive meldt ud så snart vi har haft første bestyrelsesmøde.

HumanHealing

HumanHealings styregruppe hold møde den 15. juli. Planen er at vi fortsætter på de adresser vi tidligere har været på, København, Odense, Århus, Ålborg, Rønne og Sakskøbing/Maribo. Vi starter op igen i september, og målet er en healings dag pr måned i efteråret. De forskellige grupper vil I højere grad være mere selvstyrende, i forhold til datoer og planlægning. Drop-In Healingerne vil fortsat følge det Koncept/arbejdsgang som vi arbejdede efter i foråret, vi beholder også ”spørgeskemaerne” ”før og efter” healing i elektronisk form via QR-kode.

Grupperne vil blive kontaktet af Sidsel og Joanna, mhp koordinering af datoer.

Marzcia og Nana vil fremover arbejde mere for at få kontakt til det etablerede system.

Udover det vil vi arbejde for at få en studietur til London enten forår 2023 eller efterår 2023, vi må se hvad der kan planlægges. Vi ønsker blandt andet at besøge, eller kunne få kursus hos Angie Buxton King, som er grundlægger af den britiske uddannelse for healere som arbejder i det etablerede system (NHS healer), sygehuse, hospice mm, samt grundlægger af foreningen ”The Sam Buxton Sunflower Healing Trust” som blev oprettet i 2006. http://www.cancertherapies.org.uk

I hører nærmere, når vi ved noget mere.

RAB

Alle som ønsker at få vurderet om de kan RAB-registreres, skriv til Leif elller Nana – vi skal sende dokumentation ind til STPS den 15. august.

Events i Healer-Ringen

Vi vil gerne kunne planlægge nogle events, healingsaftener mm – skriv til os med forslag hvad i kunne ønske jer at Healer-Ringen kan bidrage med.

SundhedsRådet

SundhedsRådet skal til møde med Danske Patienter og Lægeforeningen den 23. august 20023, det er en stor sejr for det alternative område at vi er blevet inviteret af Danske Patienter, – vi skal her drøfte et fælles ønsker om et videnscenter indenfor det alternative område. Det at lægeforeningen også har sagt ja til dette møde er historisk og positivt, mange praktiserende læger efterspørger viden indenfor det alternative område. Mange patienter søger deres diagnose hos den praktiserende læge, men ønsker også at diskutere med deres læge hvilke muligheder for behandling de har, herunder også det alternative område. Det er en ny erkendelse fra Lægeforeningen.

Kærlige tanker

Nana Hellsten

Formand for Healer-Ringen

formand@healerringen.dk

sekretariat@healerringen.dk