Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Healer-Ringen.

§ 2 Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er på Formandens adresse.

§ 3 Foreningens formål

Foreningen har til formål at repræsentere healere i Danmark

Foreningen arbejder for at:

 1. Sikre medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser.
 2. Fremme et højt fagligt niveau og professionel standard.
 3. Sikre udveksling af erfaring samt dokumentation ved forskning og udvikling.
 4. Sikre et højt etisk niveau og klinisk praksis.
 5. Sikre healingens anerkendelse nationalt og internationalt.

§ 4 Foreningens medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages alle arbejdende healere, som er fyldt 18 år og har mindst 200 timers uddannelse som behandler indenfor faget healing. Alle healere, som opfylder optagelseskriterierne, har krav på at blive optaget som medlem af Healer-Ringen.

Stk. 2. Som passivt medlem optages alle, der ikke arbejder med healing mod betaling. Som passive medlemmer kan desuden optages alternative uddannelsesskoler, virksomheder m.v.

§ 5 RAB registrering

Stk. 1. Alle medlemmer, der ikke har autorisation fra Sundhedsstyrelsen, har ret til at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) efter de retningslinjer, som lovgivningen udstikker og som Sundhedsstyrelsen administrerer. Registrering kan finde sted for så vidt angår ikke autoriserede medlemmer, der har en uddannelse som healer, på minimum 660 timer.
Uddannelsen skal omfatte mindst 300 undervisningstimer i healing, samt indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder. Foreningen stiller krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Stk. 2. Healer-Ringens vedtægter, uddannelseskrav, procedure for RAB registrering samt en fortegnelse over RAB registrerede medlemmer offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Et medlem afregistreres som RAB, hvis vedkommende groft eller gentagne gange overtræder § 10, samt ekskluderes eller udmeldes. Et medlem, der er afregistreret som RAB, er samtidig frataget sin ret til at bruge titlen RAB.

§ 6. Foreningens organer

Foreningens organer består af generalforsamlingen, bestyrelsen og Etisk Råd.

§ 7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel, så vidt muligt vedlagt regnskab for året og budget for det kommende år.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Beslutningsforslag, som er bestyrelsen i hænde før indkaldelsen, vedlægges denne. Senere indkomne forslag udsendes pr mail en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har tale og stemmeret samt er valgbare.

Medlemmer der ikke deltager personligt i generalforsamlingen har ret til at stemme via fuldmagt

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er mindst:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af fuldmagter
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning fra Etisk Råd
 5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag til fastsættelse af kontingent
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af max. 2 suppleanter
 10. Valg af medlemmer til Etisk Råd
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant, vælges for 2 år, og med forskudt valgperiode
 12. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes enten efter beslutning af bestyrelsen, eller når 1/4 af medlemmerne skriftligt begærer dette med en motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse eller beslutning herom. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges i ulige år og 2 i lige år. Alle medlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den fører referat af beslutninger og årsager til beslutninger og derudover af det der skønnes relevant for senere arbejde og senere bestyrelser.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, det anses for påkrævet. Som minimum nedsætter bestyrelsen et RAB udvalg, som varetager de i § 5 definerede funktioner og opgaver

Såfremt ét medlem af bestyrelsen udgår, kan bestyrelsen supplere sig selv med et tidligere medlem af bestyrelsen, som har siddet i mindst en fuld periode på 2 år. Suppleres bestyrelsen på denne måde, vil dette medlem være en del af bestyrelsen frem til næste generalforsamling.
Den til enhver tid siddende bestyrelse fritages for medlemskontingent i deres valgperiode. Således at de ikke opkræves kontingent ved næstkommende kontingentopkrævning efter deres indtræden i bestyrelsen. Kontingentindbetalingen genopkræves igen ved næstkommende kontingentopkrævning efter at et medlem har forladt bestyrelsen.

§ 10. Etiske regler

Stk. 1. Foreningens etiske regler fastlægger kravene til god klinisk praksis og etisk adfærd for foreningens medlemmer. De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af brugere/klienter, der henvender sig til behandlerne samt til at opretholde et godt kollegialt og professionelt forhold behandlerne imellem.

Stk. 2. Behandlerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.

 Behandlerne skal overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Stk. 3. Behandlerne skal henvise til autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, når der er indikation herfor. Behandlerne skal ligeledes henvise til andre alternative behandlere, såfremt det skønnes relevant.

Stk. 4. Behandlerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.

Stk. 5. Behandlerne skal give brugeren/klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger brugeren/klienten kan have hertil.

Stk. 6. Behandlerne anbefales at føre journal over de foretagne behandlinger. Herunder indikation, behandling og den information, der er givet. Brugeren/klienten skal give samtykke til at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri.

Stk. 7. Behandlerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere/klienter.

Stk. 8. Behandlerne skal fremme et godt kollegialt sammenhold, vise kollegiale hensyn og ikke med forsæt sætte andre behandlere i et dårligt lys.

Stk. 9. Behandlerne skal informere brugeren/klienten om de klagemuligheder, der foreligger, såfremt brugeren/klienten er utilfreds med behandlingen eller andet.

§ 11. Udmeldelse/eksklusion

Stk. 1. Udmeldelse sker skriftligt til foreningens sekretær.

Stk. 2. Fjorten dages restance på forfaldent kontingent udløser rykkerskrivelse med forbehold om, at fortsat restance betragtes som udmeldelse. Betales fortsat ikke sker udmeldelse automatisk 1. april.

Stk. 3. Såfremt et medlem groft eller gentagne gange overtræder § 10, vil den pågældende blive ekskluderet af foreningen. 

Stk. 4. Beslutning om eksklusion træffes af Etisk Råd

§ 12. Etisk Råd

Stk. 1. Foreningens Etiske Råd rådgiver foreningens organer i etiske spørgsmål.

Stk. 2. Etisk Råd behandler klager fra brugere over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske regler.

Stk. 3. Etisk råd behandler klager over foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering.

Stk. 4. Klager behandles i henhold til foreningens regler for klagesagsbehandling.

Stk. 5. Etisk Råd består af 3 – 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på en generalforsamling. For at sikre Etisk Råds uvildighed kan medlemmer af foreningens bestyrelse ikke sidde i Etisk Råd.

Stk. 6. Etisk Råd vælger en formand og en sekretær. Formanden repræsenterer udvalget. Møder afholdes efter behov. Sekretæren indkalder til møderne og fører skriftligt referat. Etisk Råd afgiver skriftligt en beretning hvert år til generalforsamlingen.

Alle udtalelser mv. sker skriftligt. Udgiften ved virksomheden dækkes af foreningen. 

§ 13. Klagesagsbehandling

Stk. 1. Når en klage modtages, bliver den af Etisk Råds sekretær registreret, og en kopi sendes til den indklagede inden for 1 uge med anmodning om skriftlig udtalelse inden for 14 dage.

Både klager og indklagede informeres om at de har ret til aktindsigt i det materiale der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse. 

Stk. 2. Når svaret er modtaget, vurderer sekretæren, hvorvidt sagen kan behandles, eller om der er fremkommet forhold, som klageren skal have mulighed for at kommentere. Hvis der er, anmodes der om bemærkninger inden 14 dage.

Stk. 3. Hvis klagerens kommentarer giver anledning hertil, anmodes den indklagede om en supplerende udtalelse.

Stk. 4. Det nu modtagne materiale sendes til Rådets medlemmer med indkaldelse til møde senest 3 uger efter fremsendelsen. Såfremt et medlem af Rådet har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller har nærtstående, der har en sådan interesse, betragtes rådsmedlemmet som inhabil og kan derfor ikke deltage i sagens behandling eller afgørelse. Dette gælder også såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 5. Sagen behandles herefter på et møde. Parterne kan tilkaldes for enkeltvis at redegøre supplerende. Formanden er mødeleder og starter med en kort redegørelse for sagen. Hvert medlem af Rådet fremkommer herefter med en vurdering af:

 1. De faktiske forhold
 2. En eventuel overtrædelse af de etiske regler
 3. Hvilke konsekvenser dette kan indebære

Stk. 6. Der tilstræbes enighed. Hvis der undtagelsesvis ikke kan opnås enighed, afgør flertallet sagen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden formulerer den begrundede afgørelse, som alle underskriver, uanset uenighed.

Stk. 7. Forslag til afgørelse udsendes anbefalet til partshøring. Parternes svar skal foreligge inden for 14 dage. Herefter træffer rådet endelig afgørelse.

Stk. 8. Der kan være en eller flere afslutninger på en sag:

 • Afvisning
 • Beklagelse
 • Advarsel/irettesættelse
 • Bøde
 • Afregistrering som RAB
 • Suspension fra foreningen i en periode
 • Eksklusion
 • Anmeldelse til politi/embedslæge

Stk. 9. Den endelige afgørelse meddeles parterne ved anbefalet brev samt foreningens bestyrelse.

Såfremt Rådet finder, at afgørelsen indebærer principielle aspekter, udarbejdes et notat herom til offentliggørelse for medlemmerne.

Stk. 10. Hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, kan en sag genoptages.

Stk. 11
Klager og Indklagede har mulighed for at anke afgørelsen.
Dette skal ske senest 1 måned efter afgørelsen, ved en skriftlig fremsendt anke.
Efter 1 måned frafalder muligheden for at anke over en truffet afgørelse.

Stk. 12
En anke over en afgørelse modtages af Etisk Råd. Sekretæren for Etisk Råd bekræfter modtagelsen inden for 1 uge. Alle parter i sagen informeres om, at afgørelsen er blevet anket. Såfremt Etisk råd med anken modtager væsentlige nye informationer, kan sagen genoptages.

Stk. 13
Sekretæren informerer parterne om hvorvidt sagen genoptages, indenfor 3 uger fra modtagelse af anken.
Såfremt sagen genoptages, følges proceduren for afgivelse af en klage, og sagen behandles forfra.

Stk 14 Ved genoptagelse af ankesag, kan den ankende part blive pålagt at betale for sagsomkostninger i forbindelse med ankens behandling.

§ 14. “Foreningens undergrupper”

Stk. 1. Der kan ved skriftlig henvendelse til Healer-Ringens bestyrelse ansøges om oprettelse af undergruppe for selvstændig healingsform. Dette selvom den relevante uddannelse ikke opfylder Healer-Ringens krav om min. 200 timer. Ansøgningen skal være underskrevet af minimum 15 personer, der opfylder den pågældende healingsforms uddannelseskrav, samt indeholde fuld beskrivelse af healingformen inklusive historik, uddannelsesformer, anvendelsesområde mm.  For at undergruppen kan eksistere, skal der til enhver tid være minimum 15 medlemmer i pågældende undergruppe.
Interessemedlemmer kan optages i undergruppen.

Stk. 2. Undergrupper skal danne egen styregruppe. Styregruppen udpeger et medlem af styregruppen, der varetager kontakten til Healer-Ringens bestyrelse.
Undergrupper er forpligtiget til at overholde Healer-Ringens etiske regelsæt og skal løbende følge anbefalinger fra Etisk råd.
Undergrupper skal udarbejde egne etiske regelsæt, evt. med udgangspunkt i Healer-Ringens etiske regler.

Stk. 3. Healer-Ringens bestyrelse fungerer som styrende organ for undergrupperne. Healer-Ringens bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem, som varetager kontakt til og eventuel rådgivning af undergruppen.
Såfremt et bestyrelsesmedlem sidder i en undergruppes styregruppe, er vedkommende inhabil i beslutninger, hvor der er interessekonflikt.

Stk. 4. Undergruppers styregrupper skal aflægge årsrapport til Healer-Ringens bestyrelse inden udgangen af januar.

Stk. 5. Medlemmer, der opfylder kravene både til almindeligt medlemskab hos Healer-Ringen på 200 lektioner samt fastsat minimumskrav for den specifikke healingsform, kan være anført både på Healer-Ringens behandlerliste og på healingformens undergruppeliste.
Medlemmer, der ikke opfylder kravet om 200 timers uddannelse, står anført på undergruppens liste med tilkendegivelse af uddannelsesniveau. Undergruppers interesse-medlemmer kan ikke stå anført på en behandlerliste.

Stk. 6. Medlemmer, der kun opfylder kravene for optagelse i undergruppe, har udelukkende bestemmelsesret ved beslutninger, der vedrører den pågældende undergruppe. Beslutninger, der træffes i undergrupper, må aldrig være i konflikt med Healer-Ringens vedtægter. Ved tvivl er Healer-Ringens bestyrelse øverste beslutningsmyndighed.

Stk. 7. Medlemmer, der opfylder uddannelseskrav til medlemskab af Healer-Ringens hovedorganisation samt undergruppe, har stemmeret ved både Healer-Ringens generalforsamling og i forbindelse med beslutninger i relation til undergruppen.

Stk. 8. Undergruppen behandlermedlemmer får separat liste på Healer-Ringens hjemmeside med tydelig redegørelse for healingsformens særkende og uddannelseskrav, samt orientering om forskellen i uddannelsestimer på henholdsvis medlemmer kun opført på undergruppens behandlerliste og medlemmer også listet på Healer-Ringens behandlerliste.

Stk. 9. Kontingent for medlemskab og interesse-medlemskab i undergruppe vil altid følge gældende kontingent for Healer-Ringen. Ved dobbelt medlemskab betales ét kontingent. Hver undergruppe får tildelt 2.500 kr. pr. år og kan derudover søge bestyrelsen om flere penge. Regnskabet afleveres som en del af årsrapporten til bestyrelsen.

Stk. 10. Ved oprettelse af undergruppe skal repræsentanter for den pågældende styregruppe udfærdige vedtægter for undergruppen. Herefter skal vedtægterne godkendes af Healer-Ringens bestyrelse. Undergruppers vedtægter må aldrig være i modstrid med vedtægterne for Healer-Ringen, og det skal tilstræbes, at disse ligner Healer-Ringens.

§ 15. Økonomi

Foreningens indtægter hidrører fra kontingenter, gebyrer, tilskud, overskud ved arrangementer, sponsorater eller andet.

§ 16. Ændring af vedtægterne

Generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter, når forslaget har været fremlagt efter reglerne i §7 eller §8, og hvis 2/3 af forsamlingens stemmeberettigede deltagere stemmer for.

§ 17. Foreningens ophævelse

 Foreningen kan ophæves, hvis dette vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med 2 måneders mellemrum.

Foreningens formue tilfalder andet tilsvarende formål.

§ 18. Tegningsbestemmelse

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden, eller hver i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d.04.03.15  §13 stk. 11-13 og §14 er ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 22.06.2016