Klageadgang

Foreningens regler for klagesagsbehandling fremgår af foreningens vedtægter § 13.

Hvis en klient finder at et medlem af Healer-Ringen har overtrådt foreningens etiske regler, er det muligt at klage.

Dette kan ske ved at rette skriftlig henvendelse til sekretariatet, der sender klagen videre til sekretæren i Etisk Råd. Nedenstående formular kan også anvendes.

Når en klage modtages, bliver den af Etisk Råds sekretær registreret, og en kopi sendes til den indklagede inden for 1 uge med anmodning om skriftlig udtalelse inden for 14 dage.

Både klager og indklagede informeres om at de har ret til aktindsigt i det materiale der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse.

Når svaret er modtaget, vurderer sekretæren, hvorvidt sagen kan behandles, eller om der er fremkommet forhold, som klageren skal have mulighed for at kommentere. Hvis der er, anmodes der om bemærkninger inden 14 dage.

Det nu modtagne materiale sendes til Rådets medlemmer med indkaldelse til møde senest 3 uger efter fremsendelsen. Såfremt et medlem af Rådet har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller har nærtstående, der har en sådan interesse, betragtes rådsmedlemmet som inhabil og kan derfor ikke deltage i sagens behandling eller afgørelse. Dette gælder også såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.Sagen behandles herefter på et møde. Parterne kan tilkaldes for enkeltvis at redegøre supplerende. Formanden er mødeleder og starter med en kort redegørelse for sagen. Hvert medlem af Rådet fremkommer herefter med en vurdering af :

 1. De faktiske forhold
 2. En eventuel overtrædelse af de etiske regler
 3. Hvilke konsekvenser dette kan indebære

Der tilstræbes enighed. Hvis der undtagelsesvis ikke kan opnås enighed, afgør flertallet sagen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden formulerer den begrundede afgørelse, som alle underskriver, uanset uenighed.

 • Afvisning
 • Beklagelse
 • Bøde
 • Afregistrering som RAB
 • Suspension fra foreningen i en periode
 • Eksklusion
 • Anmeldelse til politi/embedslæge

Den endelig afgørelse meddeles parterne ved anbefalet brev samt foreningens bestyrelse.
Såfremt Rådet finder, at afgørelsen indebærer principielle aspekter, udarbejdes et notat herom til offentliggørelse for medlemmerne Hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, kan en sag genoptages.

Etisk råd

Foreningens regler vedr. Etisk Råd fremgår af foreningens vedtægter § 12.

Har du brug for at kontakte etisk råd, kan du sende en mail til            sekretariat@healerringen․dk                                  - der vil videreformidle til Etisk råd.

Etisk råd består af:

 • Sidsel Barbette Johansen
 • Rikke Mors
 • Maria le Manikas
 • Selma Ambirk