Persondataforordningen GDPR

Healer-Ringen – Persondatapolitik den 01.05.2018

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata, og har derfor vedtaget denne
privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Healer-Ringen er dataansvarlig, vi sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Mail: sekretariat@healerringen․dk
Website: www.healerringen.dk
Persondataansvarlig: Sekretær Leif Rasmussen

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi
behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager så oplysning herom på tidspunktet for
indsamling af dine persondata, ved indmeldelse i Healer-Ringen (hvis kontakt med os er begyndt
før, se nedenfor, eller kontakt os i tvivltilfælde).

Fremadrettet vil vi fortrinsvis kommunikere med Healer-Ringens medlemmer via mails sendt fra
Healer-Ringens hjemmeside, da det er en sikret forbindelse.

Behandling af persondata
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre, og sikre kvalitet i vores tjenester samt i
vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:
-Almindelige persondata (dvs. navn, e-mail, telefonnummer, postnummer og lignende)
– I visse tilfælde følsomme data. Det drejer sig om:
a) CPR-nr. med henblik på indberetning til SKAT hvis du støtter os økonomisk2

Data til SKAT

– Hvis du støtter os økonomisk, med henblik på dit skattefradrag.

– Administration af din relation til os (jf. ovenstående formål).

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er
defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det
samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger: Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har
brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at
opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data,
der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores foreningsdrift. Typen og omfanget af de
persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden
retlig forpligtelse.

Vi opdaterer dine persondata
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os
om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele
os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet
ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag, og om vores legitime interesse i at behandle dine
persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug
kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret,
mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Vi gemmer ikke cookies på din computer.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig; hvor de stammer fra, og
hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Hvis du
anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være
begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og
immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger kan du
få oplyst ved henvendelse til Healer Ringens sekretariat. Du har ret til at få unøjagtige persondata
rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, kan du få
dem rettet.
Du skal selv henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de
kan rettes.
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede
dem til, kan du bede om at få dem slettet. Der vil dog være tilfælde, hvor vi først kan slette dine
data, når vores forpligtelser over for offentlige myndigheder er afsluttet (for eksempel er vi af
hensyn til skattemyndighederne nødt til at opbevare dit cpr. nummer fem år efter den seneste
indberetning, også selv om du på et tidspunkt ophører med bidraget).
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med
lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få
rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt (jf. førnævnte
kommentarer), og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge
kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse