Anbefalet RAB uddannelse

Ifølge bekendtgørelsen skal en Healer RAB have mindst 660 timers undervisning.

Undervisningen skal indebære at der primært består et lærer/elev forhold jf. Sundhedsstyrelsens regler.

E-learning kan indgå i en mindre del af undervisningen.

Timerne (lektioner à 45 min) kan fordeles på nedenstående grupper:

“Bemærk Bekendtgørelsens retningslinjer for Registreret Alternativ Behandler- , er ikke det samme som SKAT´s regler for momsfritagelse.”

Nyt link til Bekendtgørelsen af 13. juni 2017:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/859

Nyt link til skat:
https://info.skat.dk/data.aspx?oid=78994

Primær behandlingsform: Healing

Det kan være workshops eller længerevarende uddannelse. Flere timer kan indgå. Undervisningen er lærer/elevbetinget.

Teoretisk del bør bestå af:

 • Den behandlingsfilosofi og det grundlæggende menneskesyn/verdenssyn, behandlingen bygger på.
 • Teorien bag anvendelsen af de enkelte healingteknikker, herunder muligheder og begrænsninger for den anvendte teknik.
 • Forløb og styring af behandlingsprocessen.

Praktisk del bør bestå af:

 • Indøvelse af de anvendte teknikker under direkte vejledning af lærer/superviser.
 • Indøvelse.
 • Træning på øve klienter med efterfølgende supervision.

En RAB-registreret healer skal:

 • have en velfunderet teoretisk og praktisk kunnen inden for sin healingsmetode/r.
 • være i stand til at kommunikere respektfuldt, empatisk og meningsfuldt med en bred gruppe af klienter.
 • gennem behandling og kommunikation støtte klienter i at opnå større balance og helhed
 • være bevidst om både personlige begrænsninger og begrænsninger i den healingteknik, der arbejdes med.
 • i forbindelse med enkelte behandlinger kunne bruge intuition, spirituel kontakt mv.
 • henvise til anden kvalificeret behandling, når dette er relevant.

Alvorlige misbrugsproblemer og psykiske sygdomme er ikke forenelige med at arbejde som RAB healer.

Obligatoriske fag

Bekendtgørelsen stiller krav til, hvilke fag der er obligatoriske.
Healer-Ringen anbefaler timeantal og indhold.

Etik og etiske regler

 • Etiske regler og overvejelser skal indgå i alle aspekter af uddannelsen.
 • Desuden kræves kendskab til Healer-Ringens etiske regler, som er en del af vedtægterne.

Basal Sundhedslovgivning og klinikvejledning

 • Kendskab til autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser.
 • Markedsføring af sundheds- og serviceydelser.
 • Klinikindretning og -drift, herunder forsikring, budgettering, finansiering, driftsregnskab, moms (og momsfritagelse), skat (herunder fradrag)

Klientbehandling og kommunikation

 • Kendskab og krav til journalføring
 • Healerens personlige forberedelse til at møde klienten
 • Forberedelse af rummet/stedet til klienten
 • Kontakt og tillid i forholdet til klient samt evne til ligeværdig kommunikation
 • Forberedelse af klienten til at modtage healing (information, afspænding, afslapning, visualisering, m.m.)

Psykologi

Kendskab til almenpsykologi samt almindeligt forekommende problematikker i forb. m. klientarbejde f.eks:

 • Klient-terapeut relation
 • Projektion
 • Overførsel og modoverførsel
 • Manglende grænsesætning

Andre alternative behandlingsformer

En healer RAB skal kende til de mest udbredte alternative behandlingsformer Identificering med klienters problematikker

Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Fra 1. oktober 2012 er det et krav, at der skal bestås eksamen inden for disse områder for at kunne blive RAB-godkendt. Kravet gælder ikke for allerede RAB-godkendte medlemmer, der er blevet godkendt inden den 1. oktober 2012.
Dog vil RAB-medlemmer, der udtræder af foreningen og senere genindtræder, skulle opfylde de nye krav.

E-learning kan indgå som en del af undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer/elevforhold.

Forskelle på Sundhedsstyrelsens og SKATs uddannelseskrav

Vær opmærksom på at der er vigtige forskelle på uddannelseskravene til alternative behandlere mellem Sundhedsstyrelsen, der RAB-registrerer, og SKAT, der momsfritager.

Sundhedsstyrelsen arbejder ud fra BEK nr 859 af 13/06/2017

Se links til skattesiderne her

Forskellene er vigtige at kende, hvis du ønsker at søge om momsfritagelse hos SKAT. F.eks. kræver SKAT eksamen fra hvert uddannelsessted, og at du, sammen med uddannelsespapirer også gemmer deltagerlister fra de kurser/uddannelser, du deltager i, samt kvitteringer.