Opslagstavle

23.02.2020 Opslagstavle Healer-Ringen

Generalforsamling i Odense 23.marts 2020 kl. 18,30

Indkaldelse til Generalforsamling i Odense 23.marts 2020 kl. 18,30

 

Bestyrelsen indkalder hermed til årlig generalforsamling - vi holder det i Odense, nærmere endelig adresse kommer senere

.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af fuldmagter
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Beretning fra Etisk Råd
 5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag til fastsættelse af kontingent
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af max. 2 suppleanter
 10. Valg af medlemmer til Etisk Råd
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant, vælges for 2 år, og med forskudt valgperiode
 12. Eventuelt

Ligesom adressen sendes senere - sender vi også, oplysning om hvem der er på valg og forslag til nye medlemmer på de ledige poster.

 

På bestyrelsens vegne

Leif Rasmussen

Kan ikke kommenteres

20.01.2020 Opslagstavle Healer-Ringen

Nyhedsbrev

Først og fremmest vil jeg sige Godt Nytår til alle, Healer-Ringen er kommet ind i det nye år med brask og bram.

I slutningen af november modtog Healer-Ringen henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om at foreningen skulle dokumentere at vi havde 30 RAB-godkendte Healere, eller dokumentere at vi havde 30 healere som ville kunne RAB-godkendes hvis de ønskede det. Udover det ønskede Styrelsen for Patientsikkerhed dokumentation for timetal og efteruddannelse på de i forvejen RAB-godkendte healere. De ønskede svar inden 20. december.

Det har været et kæmpe arbejde for Leif, Bestyrelsen, RAB-udvalget, healere som skulle RAB-godkendes pludseligt og for formanden.

Vi kom i land med 18 RAB - godkendte medlemmer, det er 9 nye RAB-godkendelser i året 2019.

TILLYKKE TIL:

Mette Sandberg

Hanne Korsholm

Ditte Auriga

Sidsel Johansen

Gitte Virkmann Larsen

Lisbeth Lysdal

Marzcia Techau

Jesper Nellemann

Vi har 5 ansøgninger som er i venteposition, - medlemmer som mangler så lidt i at kunne RAB-registreres, og så kunne vi tælle 7 medlemmer som opfylder kravene til en RAB-registrering men ikke ønsker at RAB-registreres.

Så vi søger stadig RAB – medlemmer, så hvis du tror du opfylder kravene så kontakt gerne Leif i vores sekretariat.

Vi har informeret Styrelsen om, at vi i Healer-Ringen har haft et generationsskifte i forhold til RAB-registrerede, - men at vi har arbejdet målrettet de sidste 2 år på at kunne RAB-registrere flere medlemmer. Vi håber nu, at Styrelsen for Patientsikkerhed ser med milde øjne på Healer-Ringen, så vi kan beholde retten til at RAB-registrere vores medlemmer. Ellers skal vi genansøge om denne ret når vi når de 30 RAB-medlemmer, - det er en lang og sej proces, som vi gerne vil undgå.

Men alt dette arbejde, og fokus på Healer-Ringen og jagten på medlemmer som kunne RAB-godkendes, - har bragt 10 nye medlemmer til Healer-Ringen – VELKOMMEN til jer.

Anatomi, fysiologi og sygdomslærekurset har været en succes i forhold til denne målsætning.

Derfor hvis der er interesse for et nyt kursus, så meld jeres interesse hos Leif sekretariet@healerringen.dk eller tlf 51237564.

Vi kan planlægge det i foråret, eller efteråret 2020 alt efter interesse. Det drejer sig om 10 lange kursusdage inkl. eksamen.

Pia Broch som har været bestyrelsesmedlem og RAB-udvalgsmedlem i Healer-Ringen i flere år, ønsker fra årsskiftet at koncentrere sig om RAB-udvalget. Vi siger tak for det hele.

HumanHealing søgte ”Foreningen Velliv” i efteråret 2019, midler til et miniforskningsprojekt i forhold til ”stressramte skolelærere”, Vi var meget tæt på, men faldt i sidste runde. Vi prøver igen, en dag lykkes det.

Vi nærmer os Generalforsamlingen i marts måned, - med raske fjed. Tænk over om du har lyst til at bidrage med en post i bestyrelsen. Vi har et godt samarbejde, mødes ca. 10 gange årligt. Vi har 2 fysiske møder, og ca. 8 møder på ZOOM, hjemme hos dig selv.

Venlig hilsen

Nana Hellsten

Formand for Healer-Ringen

 

 

 

Kan ikke kommenteres

13.11.2019 Opslagstavle Healer-Ringen

Kender du nogen? Invitation til deltagelse i projekt støttet af Vellivforeningen... Vi søger: senest mandag den 18. november kl 12.00

Invitation til deltagelse i projekt støttet af Vellivforeningen.

Vi søger:

Stresssygemeldte skolelærere på Privatskoler, som i projektet vil blive tilbudt gratis healing, og supervision i forbindelse med tilbagevenden på arbejdet.

Vi søger Privatskoler, som gerne vil deltage i et projekt, med fokus på mentalt sundhed og stressreduktion.

Følgende er gratis tilbud til skolerne og de sygemeldte lærere:

 • Temadag om stress og egenomsorg for skolens medarbejdere
 • Healings behandlinger til stressramte/sygemeldte lærere
 • Supervision til den enkelte stressramte medarbejder i 6 mdr. i forbindelse med sygdomsforløb og tilbagevenden til job.

Vi behov for svar senest mandag den 18. november kl 12.00, projektet har behov for mindst 6 privatskoler vi kan indgå samarbejde med.

Projektet og det økonomiske fundament for projektet ligger til godkendelse hos bestyrelsen i Vellivforeningen, og de ønsker at vi har fundet samarbejdspartnere inden godkendelse af projektet.

Vellivforeningen udspringer af et historisk tilhørsforhold til TryghedsGruppen. Frem til den 6. august 2015 var kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk medlemmer af TryghedsGruppen. Med grundlæggelsen af den nye forening den 6. august 2015 fik kunder i Nordea Liv & Pension deres egen, selvstændige forening.”

Projektet ledes og udføres af:

Marzcia Techau er Cand. Scient. Biologi, med selvstændig kursus- og klientsessionsvirksomhed siden 2001. Mange års erfaring med at undervise i personlig udvikling, spiritualitet, styrkelse af intuition, selvregulering af nervesystemet. Marzcia har arbejdet med både klienter og kurister, som har bl.a. drejet sig om at udvikle redskaber til at regulere et meget stresset autonomt nervesystem, som vil være nogle af hovedelementerne i det ansøgte projekt. 

Nana Hellsten er Sygeplejerske, Professonsfagligsupervisor, Healer med mange år erfaring indenfor udvikling af ledere/personale både kommunalt og regionalt, herunder projektledelse. Har været selvstændig fagligsupervisor i et stort projekt under København Kommune hvor målet var at fremme arbejdsglæde, mindske sygefravær og øge den faglige udvikling i København Kommunes Hjemmepleje. Nana er Formand for Healer-Ringen og Formand for SundhedsRådet. 

 

Projektet hører under Healer-Ringens undergruppe HumanHealing. Nana Hellsten og Marzcia Techau er begge medlemmer i styregruppen for HumanHealing. 

 

Vi ser frem til at høre fra jer, og har I spørgsmål til projektet så ring/mail gerne til os. Vi vil gøre vores bedste for at svare så hurtigt som muligt.

 

Svar i forhold til deltagelse i projektet til healer@marzcia.dk

 

Med venlig hilsen

Marzcia Techau healer@marzcia.dk tlf 60650617

Nana Hellsten ailiving@live.dk tlf 51322321

Kan ikke kommenteres

16.09.2019 Opslagstavle Healer-Ringen

HUSK HEALERINGENS DAG LØRDAG 26/10 - 2019

https://www.healerringen.dk/healing/healingens-dag-i-oktober/


29.03.2019 Opslagstavle Healer-Ringen

Generalforsamling for Healerringen 2019

Generalforsamling for Healerringen 2019

Indkaldt rettidigt

Tilstede: Nana Hellsten, Leif, Rikke, Sidsel Babette Johansen, Jonna Pedersen, Susan Jørgensen, Signe Lütken, Pia Broch

Dirigent: Rikke Mors

Referent: Signe

 

Bestyrelsens beretning

Året har båret præg af at vi har været en ny bestyrelse og et nyt formandsskab, og vi har prøvet os lidt frem.

Vi har gennemført det som var planlagt.

 

Arrangementer:

 • ·         lydhealing i Malling, som var fundraising for Healerringen. Der kom ingen nye medlemmer, men arrangementet var udsolgt.
 • ·         Sundhedsmesse i Øksnehallen og der var ca 100 klienter, der fik prøvet healing for 50 kr.
 • ·         Et udviklingspunkt kunne være at lægge materiale til skoler, hvor der bliver uddannet healere

 

RAB

Sundhedsrådet har konsulteret en advokat, som undersøger om Styrelsen for Patientsikkerhed kan kræve, at der fortsat er 30 RAB registrerede medlemmer i alle foreninger med i RAB ordningen.

 

Undergruppe Human Healing

En ny undergruppe der arbejder for at udbrede healing indenfor det etablerede system.

Søger om at opstarte healing som landsdækkende projekt via eksempelvis Nordliv.

 

Healing nr 4 på listen over hvilke former for alternativ behandling, der bliver benyttet.

 

Healingskolerne

Gitte og Nana skal arbejde mere med skolerne.

Skolerne på Healerringens hjemmeside bliver opdelt i kategorier alt efter, hvad de underviser i.

Healerringen har opsat krav til skoler, som ligger på hjemmesiden. Der er 4-5 skoler og flere skoler finder ud af, at det er godt at samle kurser, så kurdusgængere bliver gjort klar til at være medlem af Healerringen.

 

Hjemmeside:

Der er en offentlig opslagstavle og en for healere. Alle medlemmer har adgang til gruppen healer, men det kræver et password.

Leif er igang med at opdatere hjemmesiden sammen med dem, der driver domænet.

 

Etisk råd

Etisk råd har ikke haft nogen sager i år, så den er godkendt.

 

Regnskab

Der er kommet 10-12 flere medlemmer i 2018.

Messe og arrangementer har givet 6477,56kr i indtægt, mens udgifterne har været 8487,93 kr

Vi taler om ideer til arrangementer

Spirituel healing på Fyn, hvor der er 3-4 oplæg.

Lysets hus i Århus har lavet healingsdag, hvor alle kunne komme

Leif oplyser, at der har været en tradition for at afholde healingens dag hver sidste lørdag i oktober.

Det vil være fint med forskellige arrangementer men det kræver et medlems- eller bestyrelsesengagement.

Man må undersøge, hvad medlemmerne gerne vil have.

Antal medlemmer: ca 80 medlemmer og ca 72 i gruppen.

Vi vender tilbage til regnskabet, som hermed er godkendt.

 

Kontingent fastholdes som det er.

 

Valg til bestyrelsen:

Nana Hellsten og Pia Broch valgt

.Jonna Pedersen nyt bestyrelsesmedlem.

Gitte Rasmussen, som ikke er her, genvælges.

Lisbeth Lysdal vælges som 2. Suppleant.

 

Etisk råd:

Lise Nybo modtager genvalg.

Rinke Mors vil gerne tage den sidste post.

RAB

Marianne Jacobsen genvælges.

Pia Broch genvælges.

Evt.

Rikke Mors udtræder af bestyrelsen og modtager en lille gave fra bestyrelsen for sit flotte arbejde.


Mvh Signe

Kan ikke kommenteres

28.03.2018 Opslagstavle Healer-Ringen

Orientering fra Sundheds- Ældreministeriet

Dette nyhedsbrev indeholder:
Orientering fra Sundheds- Ældreministeriet     Se dette nyhedsbrev i din browser

Nyt fra SundhedsRådet
Information fra Sundheds- Ældreministeriet vedr. Styrket Forskning i Alternativ Behandling:
Faktaark


Tak for din opmærksomhed!

Formanden for SundhedsRådet                                                                                                                Copyright © 2018 SundhedsRådet, All rights reserved.

 

 

 


11.09.2017 Opslagstavle Healer-Ringen

Interviewrække på Healer Ringens officielle Facebook side

 

 

 

Kære du

Tak fordi du er medlem af Healer-Ringen og dermed med til at fremme kendskabet til healing i Danmark.

Det er vi i bestyrelsen glade for, og vi vil derfor rigtig gerne være med til at udbrede kendskabet til dig, healing – og de andre medlemmer i Healer-Ringen.

Derfor vil vi nu introducere en interviewrække på Healer Ringens officielle Facebook side. Det er en oplagt chance for dig, der har lyst til at få mere opmærksomhed og blive set i hele landet.

For at kunne gøre det, har vi brug for at vide mere om dig og din praksis. Vil du interviewes til Facebook, skal du derfor besvare spørgsmålene herunder.

Og du må rigtig gerne være opmærksom på IKKE at lave dine svar alt for lange, fordi vi ellers mister folks opmærksomhed.

De spørgsmål vi vil elske, du besvarer, er:

 1. Du arbejder jo med healing. Hvad er det, du præcis kan på det område?
 2. Kombinerer du healing med andre ting i din klinik? Og i givet fald med hvad?
 3. Hvordan foregår en session typisk hos dig?
 4. Hvem er du allerbedst til at hjælpe?
 5. Hvad er det især, du elsker ved dit arbejde?
 6. Andet, du gerne vil tilføje?

For en ordensskyld, så kan det forekomme, at vi forkorter i din tekst. Sker det, så bliver den selvfølgelig sendt til din godkendelse.

Og sidst men ikke mindst, så husk at vedhæfte et godt billede af dig selv, ikke en selfie fra badeværelset eller nede fra kroen – og lige skrive din www-adresse og link til din evt. Facebook side.

Dine svar skal sendes til Rikke Mors på e-mail: rikke@common-sense.dk

Besvar nu spørgsmålene med det samme - og bliv set som en af de første.

Kærlig hilsen
Christin & Rikke
Bestyrelsen

Kan ikke kommenteres

Seneste nyhed

Generalforsamling i Odense 23.marts 2020 kl. 18,30 - se på opslagstavle

Se mere