Vejledning i journalføring

I Healer-Ringen har vi lavet en vejledning vedr. journalføring, som du kan læse herunder.

Hvad forstås ved en Journal:

Ved en journal forstås ordnede optegnelser, som oplyser om klientens tilstand, planlagte og udførte undersøgelser og behandlinger m.v.

Formålet med journalføring: 

 • at føre relevante optegnelser over behandlingsforløbet for at sikre et tilfredsstillende forløb. 
 • at tilgodese de krav lovgivningen stiller til journalføring og evt klagemuligheder.

Journalen har først og fremmest betydning for klientsikkerheden, f. eks i forbindelse med klager.

Journalen er derudover et arbejdsredskab og et vigtigt informationsgrundlag for både behandler og klient bl.a. i tilfælde af, at klienten ønsker at viderebringe oplysninger til andre behandlere.

Desuden kan journalen være et incitament til faglig udvikling og give mulighed for at vurdere kvaliteten og effektiviteten af det udførte arbejde. Journalen kan også have betydning for forskningsprojekter.

Om Journalføring i øvrigt:

Journaloptegnelserne bør føres fortløbende og i umiddelbar tilknytning til behandlingen m.v. Der bør føres journal i forbindelse med enhver behandling uanset om den foregår i klinik, klientens hjem eller på offentlige behandlingssteder. Behandleren må i forbindelse med evt. klager kunne redegøre for behandlingsforløbet på baggrund af journalen

Indhold 

Der oprettes en journal for hver klient. Journalen bør indeholde alle relevante oplysninger af betydning for behandlingen:

Stamoplysninger (forslag se næste side)

 1. Patientens navn, bopæl, tlf og andre personlige oplysninger
 2. Særlige forhold.
 3. Dato for første henvendelse
 4. Årsagen til henvendelsen
 5. Oplysning om praktiserende læge, evt. sygdomme og medicin
 6. Andre benyttede behandlingsformer

Behandlingsforløbet (forslag, se følgende side):

 1. Hvad er sket siden sidst
 2. Iagttagelser under behandlingsforløbet
 3. Informationer givet til klienten og forslag til hjemmeopgaver

Samtykke og ret til at kende sin journal:

Klienten skal give samtykke til at der føres journal. Klienten har ret til at se og få gennemgået de oplysninger behandleren har skrevet om i journalen. (Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. § 19)

Opbevaring og Adgang til journalen:

Journalen skal opbevares forsvarligt og på en måde så uvedkommende ikke har adgang til den. 

Journalen bør opbevares i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Ophører en healer med at praktisere, bortfalder pligten til at opbevare journalerne samtidigt hermed. 

Journalen kan i en sådan situation udleveres til patienten selv. En journal kan med klientens begrundede ønske overdrages til anden behandler. I disse tilfælde overgår opbevaringspligten til den pågældende behandler.

Notater til journal kan inspireres af følgende:

1) Evaluering af sidste behandling:

2) Umiddelbar effekt. (ændringer i symptomer/tilstand, andet.)

3) Ændringer siden sidst. (Hvordan har du været i stand til at integrere den sidste healing – hvordan har du kunnet udtrykke/manifestere disse ændringer?)

4) Tilstand lige nu fysisk, psykisk, spirituelt mv

5) Hvad er dit behov lige nu? Hvordan kan healing hjælpe dig bedst?

6) Iagttagelser under behandlingsforløbet:

7) Healingens tema (Hvor går healingsenergien hen, hvorfor? Indsigter og viden, symboler/farver/ect.. Negativ/uren energi)

8) Healingens proces. (indtuning, sansning, flow, nogen bestemt retning, rensning, opblødt, brændt væk, psykisk kirurgi, afbalancering og lukning, guidning ect.)

9) Opfølgning efter healingen:

10) Hvilke informationer givet til klienten.

11) Forslag til hjemmeopgaver: Selvhealing, visualisering, meditation, affirmationer, remedier ect.

Opbevaring og Adgang til journalen

Journalen skal opbevares forsvarligt og på en måde så uvedkommende ikke har adgang til den. 

Journalen bør opbevares i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Ophører en healer med at praktisere, bortfalder pligten til at opbevare journalerne samtidigt hermed. 

Journalen kan i en sådan situation udleveres til patienten selv. En journal kan med klientens begrundede ønske overdrages til anden behandler. I disse tilfælde overgår opbevaringspligten til den pågældende behandler.

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk